صدور مجوز و ممنوعیت آنها

حمیدرسایی نماینده سابق مجلس و از اعضای جبهه پایداری پیشنهاد عجیبی درباره دانشجویان معترض دانشگاه شریف مطرح کرد.

به گزارش عصر ایران؛ حمیدرسایی در توئیتی توهین آمیز هدف دانشجویان معترض را اخذ اقامت اروپا عنوان کرد.

وی نوشت: راه برخورد با مغازه دارانی که به نام دانشجو هر روز مزاحم دانشگاه شریف می شوند، ابتدا اخراج و سپس ۱۰ تا ۱۵ سال ممنوع الخروجی آنهاست.

پیشنهاد عجیب حمید رسایی از دانشجویان شریف