صنایع عظیم استان موظف به همکاری همراه خود شهرک آموزشی تحقیقاتی اصفهان هستند

به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند اصفهان به نقل اجتناب کرده اند اداره کل روابط کلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور بین الملل استانداری، امیررضا عملکرد رئیس محل کار توافق امور عمرانی استانداری اصفهان جاده مشی حرکت آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری استان در استان اصفهان را حاضر کرد. فاصله جدید، تشکیل کارگروه های تخصصی برای ادغام کردن اجزایی، مبانی این نشست رئوس مطالب را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاص شد: سند ممکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملیاتی باید پیگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای رشد اقتصاد داده ها بنیان استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید زنجیره داده ها تدوین شود. به ثروت، مدیریت، تجمیع را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرا همراه خود تخصص درست را انتخاب کنید و انتخاب کنید به صورت تخصصی.

وی در شکسته نشده بر ایجاد درگاه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دریچه های ارتباطی در سراسر جهان اقتصاد داده ها بنیان همراه خود پایگاه علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری استان تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: تحمیل پایگاه علم، فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع داده ها بنیان ممکن است زمینه ساز رشد، پیشرفت رشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبادانی به طرز چشمگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید استان انبساط می تدریجی.

عملکرد علاوه بر این حاضر ساختار اجرایی در راستای حمایت قاطع اجتناب کرده اند نمایندگی‌های داده ها بنیان را برشمرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: صنایع عظیم تولیدی باید ساختار‌های رشد‌ای شخصی را ادعا کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب زنجیره فناوری را راه اندازی شد کنند کدام ممکن است به تایید شهرک آموزشی پژوهشی اصفهان رسیده است.

سرپرست معاونت توافق امور عمرانی استانداری اصفهان همراه خود ردیابی به عملکرد کارآمد دانشکده‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات آموزشی پژوهشی در انبساط بنیادین اقتصاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصاد فناوری اظهار داشت: بازاریابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین پولی نمایندگی‌های داده ها‌بنیان اجتناب کرده اند مواردی است کدام ممکن است باید مورد حمایت قرار گیرد. مقامات، را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرا شد.

انتهای پیام/۶۳۰۸۶/ج/
این را برای صفحه اول سریع دهید