عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی: اعلام سازمان سنجش در خصوص کنکور سال آینده اشتباه است / کنکور سال آینده با تاثیر تعریف شده ۴۰ درصد برگزار می شود.منصور کبگانیان گفت: تصمیم گیری برای کنکور سال آینده تصمیم مشخص، صریح و قاطع شورای عالی انقلاب فرهنگی است. در ماه چهارم سال گذشته اصلاحاتی در این مصوبه انجام شد. ما دوست نداریم شک و اضطراب ایجاد کنیم و نباید فلسفه نظام آموزشی را دست کم گرفت.