عکس تلخ همراه خود امضای روس ها

۲ عکس اجتناب کرده اند شهر ماریوپل اوکراین، در گذشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند حمله روسیه را ببینید.

عکس تلخ با امضای روس ها

۲ عکس اجتناب کرده اند شهر ماریوپل اوکراین، در گذشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند حمله روسیه را ببینید.

فرماندار قلمرو دونتسک اوکراین روز جمعه تاکید کرد کدام ممکن است نیروهای اوکراینی همچنان این شهر بندری استراتژیک را خرس مدیریت دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت کدام ممکن است ماریوپل توسط روسیه “اجتناب کرده اند روی پایین ناپدید شده است”.

به گزارش واشنگتن پست، نیروهای روسیه بیش اجتناب کرده اند منصفانه ماه است کدام ممکن است ماریوپل را محاصره کرده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدا از تعدادی از استثنا، ورود ساکنان آن به وعده های غذایی، آب، گرمایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمک های بشردوستانه را ممنوع کرده اند. نیروهای روسیه بخش هایی اجتناب کرده اند شهر را اجتناب کرده اند مدیریت اوکراین آزاد کردند.

تحلیلگران پیش سوراخ بینی می کنند کدام ممکن است این شهر احتمالاً به اولین شهر غول پیکر اوکراین تغییر خواهد بود کدام ممکن است در هفته بلند مدت فرو می ریزد. اشغال ماریوپل به روسیه اجازه می دهد به همان اندازه سواحل دریای آزوف را مدیریت تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناخته شده به عنوان پل زمینی بین مناطق خرس مدیریت روسیه در شرق اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید کریمه حرکت تنبل.

تأمین: بهتر از ها