غیر از عذرخواهی از ملت، کار دیگری نمی توانیم بکنیم – تجارت نیوز
غیر از عذرخواهی از ملت، کار دیگری نمی توانیم بکنیم – تجارت نیوز