غیر معمول طالب زاده؛ مرد تیمسار زمان شاه چگونه سرزنده رسانه‌ای ضد آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسراییل شد؟/ ساختار دوبارۀ احتمال ترور بیولوژیکمستند ساز تلویزیونی همراه خود این سیستم‌های ضد آمریکایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضد اسراییلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت‌را انتخاب کنید و انتخاب کنید‌گو همراه خود شخصیت‌های منتقد غربی مشهور داشت