فریب دادن و فرار از سوالات کنکور؛ از انکار تا واقعیتدر مورد آزمون تجربی برخی می گویند تمامی سوالات عمومی و اختصاصی آزمون تجربی ساعت ۹:۴۹ یعنی چند دقیقه بعد از توزیع دفترچه اختصاصی شماره ۲ در یکی از کانال های تلگرام قرار گرفته است. در این فایل دفترچه مخصوص شماره ۳ هم بود که آن موقع حتی توزیع نمی شد.