فیلم تلخ را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت روشنفکریحاضر تلخ را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاه اجتناب کرده اند «گاو» به همان اندازه «ابد را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه روز» سکوی پرشی برای فیلمسازان جوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخیر کار سینمای ایران {بوده است}. فیلم تلخ برگرفته اجتناب کرده اند سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عرف روشنفکران است.