قسمت جدید عصر ایران: "او که بود و چه کرد؟"شلیک تپانچه «گاوریلو پرینسیپ» آتش جنگ جهانی اول را شعله ور کرد. شخصی با نام مستعار احمد رشیدی مطلق در روزنامه اطلاعات مطلبی نوشت و تاریخ ایران عوض شد. مارکس سعی کرد جلوی جنایات سرمایه داری را بگیرد، اما راه را برای مرگ ۱۰۰ میلیون نفر در دولت های مارکسیستی قرن بیستم هموار کرد.