مجروح شدن شهردار ناحیه ۳ منطقه ۱۹ تهران با ضربات چاقوسید جواد هاشمی شهردار ناحیه ۳ منطقه ۱۹ در هنگام مأموریت مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز با ضربات چاقو از ناحیه سر به شدت مجروح شد.