محدودیت‌های بزرگراه‌ای سفر عید فطر (فیلم)احمد وحیدی، وزیر ملت ذکر شد: پیشنهاد ما اینجا است کدام ممکن است نماز عید فطر در بیرون انجام شود، ولی در مساجد همراه خود رعایت سبک‌نامه‌های بهداشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید از گرفتن ماسک را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعایت شکاف اشکالی ندارد.