مدت زمان انتظار برای خانه دار شدن در هر استان ایران چقدر است؟زمان انتظار برای صاحب خانه شدن اولین مالکان در واقع بر اساس دوره هایی محاسبه می شد که هر خانواده ایرانی می تواند با پس انداز «یک سوم» درآمد خود با محاسبه متوسط ​​درآمد سرانه خانوار، خانه بخرد. همچنین بر اساس میانگین قیمت مسکن.