مدیرعامل دخانیات: مسن ترین مافیا در دخانیات است/ سن سیگار کشیدن به ۱۳ سال رسیدمدیرعامل شرکت دخانیات ایران در بخشی دیگر از سخنان خود به پیچیدگی کار در شرکت دخانیات اشاره کرد و با بیان اینکه به شدت با افزایش مصرف دخانیات و همچنین کاهش سن مصرف دخانیات مخالف هستیم، تاکید کرد: واقعا هست تعجب آور و نگران کننده است که سن مصرف سیگار در کشور ما از ۲۰ سال به ۱۳ سال رسیده است.