مرجع آگاه: فرودگاه مشهد از ابتدا گواهی فرودگاهی نداشت/ هواپیما در گرما با حداکثر مسافر و بار پرواز نکند.یک مقام آگاه: باید توجه داشته باشیم که علت ترکیدن لاستیک هواپیما در فرودگاه مشهد تنها عامل باند فرودگاه نبوده و این سازمان تعدادی از عوامل و اتفاقات را بررسی کرده است و اتفاقات زنجیره ای از عوامل و نمی تواند یک عامل داشته باشد