مرحله دوم آزمون دکتری چگونه برگزار تبدیل می شود؟

به گزارش خبرنگار گروه دانشکده خبرگزاری فارس، روز جمعه ۶ اسفندماه، آزمون درگاه فاصله دکتری «نیمه مرکزی» در سال ۱۴۰۱ برگزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتایج اولین آن چاپ شده شد.

داوطلبانی کدام ممکن است بر ایده کارنامه اولین مجاز به انواع موضوع شدند، باید موضوع شخصی را انواع کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرحله دوم آزمون را همراه خود موفقیت پایین بالا بگذارند.

مرحله دوم این آزمون برای ادغام کردن مصاحبه، بازرسی داده ها آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پژوهشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزشیابی ممکن می باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسامی داوطلبان همراه خود کسب حد نصاب نمایندگی در مرحله دوم، دهه سوم اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ اجتناب کرده اند طریق سامانه زیر گفتن تبدیل می شود. آنلاین موقعیت یابی گروه سنجش آموزش ملت

مصاحبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحقیق آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پژوهشی به صورت حضوری در دانشکده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات آموزش برتر خرس محافظت وزارت علوم، دانشکده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسات مجری فاصله دکتری، نحوه تقاضا نامزدها، گذشته تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محل برگزاری امتحانات را انتخاب کنید و انتخاب کنید نحوه مصاحبه آموزشی انجام تبدیل می شود. {انجام شده}. هر دو آزمون های تخصصی اجتناب کرده اند طریق موقعیت یابی شخصی را به نامزدها گفتن می کنند.

در صورت لزوم، علاوه بر این قصد موسسه برای برگزاری آزمون تخصصی، اجتناب کرده اند طریق موقعیت یابی دانشکده اجتناب کرده اند طریق موقعیت یابی دانشکده اجتناب کرده اند داروها آزمون را انتخاب کنید و انتخاب کنید پارامترهای آزمون به اطلاع نامزدها خواهد رسید.

مرحله دوم آزمون برای هر متقاضی در هر موسسه عالی بار انجام تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم حضور نامزدها {در این} مرحله به منزله استعفا برای او یا او تلقی تبدیل می شود.

سطح مصاحبه بستگی دارد نحوه ارتباط ارسالی به مدرسه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسات آموزش برتر توسط گروه سنجش ممکن است داشته باشد.دانشکده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسات آموزش برتر می توانند برای مرحله دوم آزمون را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این ساختار اقدام کنند.مبارزه در موضوع زیست شناسی پژوهش محور برای هر کد موضوع باید حد نصاب تحمیل شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه سنجش موظف است در قبولی بسته شدن این حد نصاب را اعمال تنبل.

دانشکده ها مجاز به برگزاری آزمون کتبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شفاهی برای متقاضیانی کدام ممکن است وارد مرحله دوم شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمره آنها برابر همراه خود مصاحبه آموزشی، سنجش را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرکت است، می باشد.اجتناب کرده اند عالی طرف می تواند.

نوک پیام/
این را برای صفحه اول هدایت دهید