مرد جوانی برای نجات جان پیرمرد و پیرزنی در در خانه فداکاری کردبرادر محمد آقا حجاری: محمد تا رسیدن نیروهای آتش نشانی با یک سطل آب شروع به اطفای حریق می کند.