مرز مسافری بیله‌سفر بازگشایی می‌شود/ پیوستن ریلی به جمهوری آذربایجان با عرضه می شود

به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند اردبیل، سیدحامد عاملی شامگاه سه شنبه(۶ اردیبهشت ۱۴۰۱) در مونتاژ همراه خود فرستاده جمهوری آذربایجان در ایران اظهار کرد: در خصوص مرز بیله‌سفر ما تقاضا بازگشایی کرده‌ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرز در اولین جایگزین بازگشایی می‌شود.

وی در خصوص روابط تجاری استان اردبیل همراه خود جمهوری آذربایجان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذاکرات همانطور که صحبت می کنیم، افزود: درخواست شده است هر ۲ طرف تداوم روابط تجاری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده داریم روابط تجاری را به رقمی بیش اجتناب کرده اند آنچه کدام ممکن است نگاه به گذشته بوده، برسانیم.

استاندار اردبیل تصریح کرد: اجرای پیوستن ریلی اجتناب کرده اند مسیر اخیر‌تنبل پارس‌آباد به جمهوری آذربایجان با عرضه می شود کدام ممکن است امید می‌رود کار فوری‌تر آغاز شود.

عاملی یکپارچه داد: رهبران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات‌های ۲ ملت از نزدیک معتقد به رشد این روابط هستند بعد از همه در کل تعدادی از ماه فعلی علی‌رغم وجود کرونا را انتخاب کنید و انتخاب کنید محدودیت‌های آن، خرید و فروش بین استان اردبیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمهوری آذربایجان افزایش قابل توجهی داشته، ولی حتماً همراه خود تعمیر محدودیت‌ها، کمیت مراودات تجاری ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمهوری آذربایجان افزایش پیدا خواهد کرد.

انتهای پیام/۳۴۶۳/
این مطلب را برای صفحه اول توصیه شده کنید