مرگ سالانه ۱۶ هزار ایرانی در تصادفقریب به ۵۰ تا ۶۰ هزار نفر نیز بر اثر سوانح رانندگی مصدوم می‌شوند.