معاون حقوقی رئیس جمهور: هیچ شکایتی از اصحاب رسانه نداریممعاون حقوقی رئیس جمهور: دولت سیزدهم تاکنون هیچ شکایتی از رسانه ها در قوه قضائیه مطرح نکرده است و حتی با توجه به رویکرد و دستور رئیس جمهور پس از تشکیل دولت سیزدهم، تمامی شکایات از رسانه ها را به قوه قضائیه برگردانده است. رسانه ها توسط دادگاه ها