معاون وزارت بهداشت از پرستار معترض مشهدی دلجویی کرددر روزهای گذشته فیلمی از اعتراض خانم رنجبر سرپرست یکی از بیمارستان های خصوصی مشهد به دلیل معوقات همکارانش منتشر شد. گفته می شود با انتشار این تصاویر، این پرستار از مسئولیت معلق شد. امروز آقای عابدی معاون پرستاری وزارت بهداشت تماس تلفنی با این سوپروایزر را شنید و از این پرستار دلجویی کرد.