مقایسه صورت های مالی بانک های دولتی و خصوصی / عملکرد فاجعه بار بانک های دولتی در سال ۱۴۰۰

هفته گذشته گزارش های مالی شرکت های دولتی در سامانه کدال منتشر شد. بررسی صورت های مالی نشان می دهد که اکثر بانک ها و بنگاه های دولتی با زیان مواجه بوده اند. دلیل افزایش زیان شرکت های دولتی چیست؟

مقاله مقایسه صورت های مالی بانک های دولتی و خصوصی / عملکرد فاجعه بار دولت ها در سال ۱۴۰۰ برای اولین بار در تجارت نیوز پدیدار شد.