من با جانان یک قول دارم…

من با جانان عهدی دارم که تا عمرم در بدنم است
من طرفداران کویش را خیلی دوست دارم

من از آن شمع چاگل به دنبال آرامش هستم
من از آن ماه ختن نور چشم و نور دل دارم

به آرزوی قلبیم سکوت دارم
نظر شما در مورد شر بد زبانان در جامعه چیست؟

من در خانه نقشه بردار زیر سایه حضرتش هستم
دلم برای سرو بستانی و چمن تیره تنگ شده است

صد لشکر خیر به نیت دلشان کمین کرده اند
به لطف خدا و منّا بتی دارم که لشکر را می شکند

سزاد کز خاتم لالش زنم لف سلیمانی
چون نام من بزرگ است، چه ترسی از اهریمن دارم؟

ای پیرمرد خردمند، مرا در میخانه سرزنش نکن
که در ترک جام عهد شکستم

خدایا امشب را ندیدی
که با زبان خاموشش صد حرف پنهانی دارم

در گلزار اقبال شکر خدا شخم زدم
من هیچ تمایلی به گل لاله، نسرین و برگ نسترن ندارم

او به حافظ میان همدامن شهرت یافت اما
چقدر غمگینم که حسن را در عالم قوام الدین دارم