موقعیت دراماتیک تیم نساجی و هوادارانش انگیزه ساخت مستند "امید شهر خسته" بودکارگردان مستند «امید شهر خسته» با اشاره به اینکه تاریخچه ورزش و المپیک همچون یک هنر والا است، گفت: درباره ورزش زنان فیلم خواهد ساخت.