نبرد پلیس ترکیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید معترضان در روز جهانی کارمند – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان


ممکن است در جاری {پاسخ به} تذکر «» هستید.

  • بازخورد شامل توهین را انتخاب کنید و انتخاب کنید هرگونه نسبت ناروا به کسی حقیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوقی آشکار نمی‌شود.
  • نظراتی کدام ممکن است غیر اجتناب کرده اند زبان فارسی هر دو غیر مرتبط همراه خود خبر باشد آشکار نمی‌شود.