نحوه دریافت را اعلام کنید "پول" از والدین هنگام ثبت نام در مدارسبه مدیران اعلام کرده‌ایم که حتی اگر در زمان ثبت نام از والدین کمک بگیرید و ما متوجه شویم و شخصی از شما شکایت کند، متجاوز محسوب می‌شوید.