نرخ آرد نانوایی‌ها اصلاح نخواهد کردرئیس گروه این سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه ذکر شد: نرخ آرد نانوایی‌ها هیچ تغییری نکرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همچنان به هزینه سابق تهیه می‌شود.