نقض بین المللی رخ داده است. بلیط تهران مشهد ۶ میلیون تومان؟بسیاری از ایرلاین ها می گویند سودی ندارند، اگر اینطور است، چگونه است که هر سال تعداد شرکت های هواپیمایی افزایش می یابد، صاحبان آنها چگونه صاحب تیم ها و کارخانه های فوتبال هستند؟ وقتی دفترشان را راه اندازی کردند چه داشتند و امروز چه دارند؟ اگر ضرر کردید، آمار واضح بدهید و از کلی گویی بپرهیزید.