نمایشگاه در سراسر جهان قرآن کریم ۲ سال پس اجتناب کرده اند اختتامیه تحریک کردن به واقعاً کار می کندبخش سنت داده ها بنیان یکی اجتناب کرده اند ابداعات نمایشگاه قرآن امسال در بهار معنویت است.