نماینده مجلس: تاج باید از فدراسیون فوتبال خداحافظی کندوقتی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در جایگاه یک شخص حقوقی که مسئولیتش در آیین نامه داخلی مجلس به عنوان دیوان عالی تجدید نظر است، نظر خود را به صراحت اعلام می کند، حداقل وزارت ورزش و جوانان باید متوجه می شد. که باید این هشدارها را در روند این رویدادها لحاظ کند.