نمایندگی کنندگان «خنداننده باش» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «عصر جدید» چقدر خارج اجتناب کرده اند این سیستم حقوق می گیرند؟ (+۴ فهرست اتاقک های پربازدید)


در گزارش درست در این لحظه همراه خود تلفن، تلگرام هر دو دایرکت به سراغ تعدادی از بازیگر کمدین، خواننده، شعبده باز را انتخاب کنید و انتخاب کنید … رفتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناخته شده به عنوان عالی برند معروف اجتناب کرده اند آنها پرسیدیم برای اجرای مختصر در یک واحد مهمانی چقدر ارزش می گیرند؟