نوری المالکی:تجهیزات قضایی مجرمان امنیتی تحمل تعقیب را بازخواست تنبل – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان


به گزارش خبرگزاری مهر به نقل اجتناب کرده اند سومریه نیوز، نوری المالکی، رئیس ائتلاف مقامات قوانین عراق در این زمان سه شنبه پیرامون بازگشت «علی حاتم سلیمان» اجتناب کرده اند رهبران تحمل پیگرد اهل عرف به این ملت عالی پست توئیتری آشکار کرد.

وی نوشت: قربانیان تروریسم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسیب دیدگان حق دارند کدام ممکن است حقوق شخصی را اجتناب کرده اند مجرمانی مطالبه کنند کدام ممکن است خویشاوندان آنها را به قتل رساندند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث جابجا شدن ضرر را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیان به آنها شدند. علاوه بر این به ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی آن آسیب زدند.

این شخصیت عالی عراقی در یکپارچه عنوان کرد: بحث را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدل‌هایی کدام ممکن است دانستن درباره بازگشت این اشخاص حقیقی – کدام ممکن است شخصی را تسلیم کرده اند – مطرح شده است، عالی موضوع قضائی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نباید در خصوص آن فاجعه تحمیل کرد.

المالکی افزود: ما به تجهیزات قضائی شخصی ضمانت داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این تجهیزات قضائی است کدام ممکن است در کنترل محاکمه این اشخاص حقیقی طبق قوانین قضائی است. پیشتر «جاسم الموسوی» عضو ائتلاف «مقامات قوانین» عراق مشاوره بود:

برخی گروه‌های شناسایی شده است هستند کدام ممکن است خبر بازگشت اشخاص حقیقی تحمل تعقیب را تحمل عنوان اقدامی اجتناب کرده اند سوی ائتلاف مقامات قوانین آشکار می‌کنند. ائتلاف مقامات قوانین جایگزین بازگرداندن اشخاص حقیقی تحمل تعقیب به اتهام تروریسم به ملت است.

وی عنوان کرد: ما روی قوه قضائیه حساب می‌کنیم به همان اندازه اشخاص حقیقی تحمل تعقیب به اتهام تروریسم را بازخواست تنبل. ایده ها کلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگان پارلمان همراه خود بازگشت اشخاص حقیقی تحمل تعقیب را انتخاب کنید و انتخاب کنید انجام عالی هماهنگی سیاسی برای این منظور، جایگزین هستند.