هشدار دوم دولت به آژانس های مسافرتی سلامت: گواهی پزشکی ویزای درمان اتباع خارجی را جعل نکنیددر صورتی که آژانس های مسافرتی مرتکب تخلفاتی از قبیل فروش ویزا و عدم نظارت صحیح بر ترافیک یا عدم اطلاع از ورود و خروج بیمار و شریک بیمار شوند، مدارک، مدارک پزشکی نامعتبر، ارائه مدارک نامعتبر یا جعلی از مراکز درمانی و غیره را ارائه دهند. ، اقداماتی مانند اخطارها منجر به تعلیق و لغو گواهی یا مجوز می شود.