واکنش به اظهارات دبیر ستاد عمرو به معروف

اظهارات دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر باعث واکنش و انتقاد برخی اصولگرایان و افراد مشابه وی شد. برخی او را به سکوت دعوت می کنند و برخی دیگر برکناری و ترک اجباری او را پیشنهاد می کنند.

واکنش های مقاله به اظهارات رئیس ستاد عمرو به معروف اولین بار در تجارت نیوز پدیدار شد.