واکنش محسنی اجایی به ادعاهای آمریکایی ها را ببینید که می گویند ما داعش را درست کردیم. داعش در عراق چه کرد؟محسنی آژه ای رئیس قوه قضائیه گفت: به قول مقامات عالی آمریکا که می گفتند ما داعش را درست کردیم. داعش در عراق چه کرد؟ او در فلسطین چه کرد؟ مدافعان حقوق بشر کجا هستند؟ غربی ها کجا هستند؟ آیا آنها از فلسطین حمایت می کنند یا از ظالمان فلسطین؟