واکنش معاون قضایی به قتل سیاه پوست آمریکاییکاظم غریب آبادی: هیچ نشانی از سیل کشتار نوادگان آفریقایی توسط پلیس آمریکا وجود ندارد. با پرتاب ۶۰ توپ به سمت یک مرد سیاهپوست به دلیل عبور از چراغ قرمز، او را به یک زهکش تبدیل کردند. جلوی پاتو نگاه کن؛ در آمریکا به جای یک اسکناس خوب می توانید شصت توپ بگیرید!