وزارت امور خارجه: آمریکا به دنبال تنفس مصنوعی به رژیم صهیونیستی استسخنگوی وزارت امور خارجه افزود: اینکه آمریکا بدون درک کامل از واقعیت منطقه چنین موضوعاتی را تنها با هدف ایران هراسی و اختلاف بین کشورهای منطقه مطرح و دنبال می کند، نشان می دهد که آنچه برای جامعه مهم است. آمریکا منافع نامشروع آن کشور است و به آن مهلت می دهد.» ساختگی برای رژیم صهیونیستی در منطقه است.