وزیر ارتباطات: افزایش قیمت بسته‌های اینترنتی منوط به افزایش استاندارد جامعه استوزیر ارتباطات اظهار داشت: اسفند ۱۴۰۰ توانستیم برای قدم اول ۵۰۰ هزار پورت فیبرنوری را واگذار کنیم و اکنون بیش اجتناب کرده اند ۱ میلیون و ۴۰۰ فیبرنوری را واگذار کرده‌ایم.