وزیر ارتباطات دانستن درباره افزایش قیمت آنلاین صحبت کرد

رئیس گروه ترتیب مقررات و ارتباطات رادیویی همراه خود دقیق اینکه اپراتورها برخی اجتناب کرده اند بسته های بودجه قیمتی را کدام ممکن است کمتر اجتناب کرده اند حداقل قیمت تهیه می کردند بردن کرده اند، ذکر شد: برای افزایش قیمت بسته ها مقررات دردسرساز گیرانه ای را لحاظ می کنیم و موافقت می کنیم. به حداقل افزایش.”

وزیر ارتباطات درباره افزایش قیمت اینترنت صحبت کرد

رئیس گروه ترتیب مقررات و ارتباطات رادیویی همراه خود دقیق اینکه اپراتورها برخی اجتناب کرده اند بسته های بودجه قیمتی را کدام ممکن است کمتر اجتناب کرده اند حداقل قیمت تهیه می کردند بردن کرده اند، ذکر شد: برای افزایش قیمت بسته ها مقررات دردسرساز گیرانه ای را لحاظ می کنیم و موافقت می کنیم. به حداقل افزایش.”

صادق عباسی شاهکوه در {پاسخ به} سوالی مبنی بر اینکه چرا اپراتورها در صورت تنظیم قیمت بسته های اینترنتی {اطلاع رسانی} شفاف نمی کنند، افزود: ما نخواستیم گزارشی بدهیم با این حال به هر طریقی به ما اطلاع گرفت.

وی ذکر شد: با توجه به بسته های اینترنتی هم اکنون در جاری رهایی اجتناب کرده اند بسته های بودجه قیمت هستیم با این حال بسته های پرهزینه قیمت حاضر نشده است. در واقع قبول داریم کدام ممکن است بردن این بسته های بودجه قیمت باعث افزایش ارزش های مردمان نیز تبدیل می شود.

عباسی شکوه افزود: مصوبات گروه ترتیب مقررات درمورد به بخش شخصی است و ممکن است به آنها آزادی حرکت بدهیم به همان اندازه بتوانند رقبا کنند. برای بردن بسته ها باید همراه خود این موافق باشیم، با این حال برای افزایش قیمت بسته ها مبانی سختگیرانه ای داریم و همراه خود حداقل افزایش موافقت می کنیم.

وی ذکر شد: بسته‌هایی کدام ممکن است بردن شده‌اند بیشتر اوقات بسته‌هایی هستند کدام ممکن است زیر سقف قیمت تهیه می‌شوند و قانوناً این بسته‌ها نباید اجتناب کرده اند ابتدا حاضر می‌شدند.

بسته های اینترنتی بودجه بازار رقبا را مختل می تنبل

معاون وزیر ارتباطات افزود: اگر اپراتور بخواهد قیمت اجتناب کرده اند کمتر از تا حد زیادی شود، آرزو می کنیم بلافاصله به زیر قیمت کمتر از برگردیم، با این حال اگر قیمت کمتر اجتناب کرده اند حداقل قیمت مصوب را بخواهند، نمی گوییم کدام ممکن است ما اجتناب کرده اند حداقل قیمت فراتر {می رود}، با این حال چون قیمت زیرزمینی است، بازار رقبا دارد.» اجتناب کرده اند آنها می خواهیم کدام ممکن است این قیمت را برای ۳ سال نگه دارند کدام ممکن است قیمت را زیر کف داده اند.

عباسی شکوه ذکر شد: عملاً اقدامات این سه سال فرم تنبیه برای اپراتورها بود و اکنون زمان این مجازات تمام شده است و شاهد بودیم برخی اپراتورها بسته های زیر کف را اجتناب کرده اند لیست بسته های شخصی بردن کردند.

وی ذکر شد: در بازرسی ها یکی اجتناب کرده اند اپراتورهای تلفن ملایم یکی اجتناب کرده اند مصوبات ما را رعایت نکرد کدام ممکن است بلافاصله آن را به هزینه زودتر برگرداندیم و مابقی تنظیمات در چارچوب مصوبه بود.

چون آن است رئیس گروه ترتیب مقررات و ارتباطات wi-fi دانستن درباره گذشته تاریخی تنظیم تعرفه تلفن ملایم ذکر شد: این موضوع {به دلیل} اینکه مورد تایید گروه ترتیب مقررات است خواستن به تایید ستاد ترتیب بازار دارد و اجرایی ممکن است. هر وقت مقررات بازار صادر شد ستاد موافقت کرد.»

تأمین: محدوده