وزیر اقتصاد به لیست ناتمام بدهکاران اصلی به موسسه مالی ها پاسخ دادخوندوزی: علاوه بر این در تخلیه لیست بدهکاران اصلی در وب بانکی با بیرون هیچ جاده قرمزی فوق العاده شدید هستیم.