وزیر فرهنگ: سرانه مطالعه در روستا ۳۲ دقیقه استبه گفته وزیر ارشاد، بر اساس آخرین نظرسنجی منتشر شده از سوی ایسپا، شادی مردم ایران نزدیک به ۶۵ درصد بوده که انتشار این نظرسنجی با هجمه برخی در فضای مجازی مواجه شده است. اما جالب نتایج تکرار این نظرسنجی بود که هیچ تفاوتی با نتایج نظرسنجی اولیه با همان جامعه آماری نداشت.