وزیر کشور: برخورد با زن ستیز با نهایت عزت انجام می شود/ در مقابل اعمال قانون مقاومت نکنیدمصوبات و مقرراتی که معادل قانون است باید در همه جا رعایت شود، مهم نیست کجاست. در هر زمینه ای مانند ترافیک، مالیات، رانندگی و رانندگی، در همه مسائل اجتماعی و همین طور است، مصوبات و مقرراتی وجود دارد که مانند قانون عمل می کند و باید رعایت شود.