وضعیت بازار خودرو؛ دلیل کافی برای برکناری فاطمی امین/ ۸ حکم خودرویی رئیس جمهور که اجرایی نشده است


وضعیت بازار خودرو؛ دلیل کافی برای برکناری فاطمی امین / ۸ حکم خودرویی رئیس جمهور که اجرایی نشده است – تجارت نیوز