وعده انیسه خزعلی به مادران دورکار: قانون دورکاری برای زنان تغییر می کندقانون قبلی سال ۱۳۸۹ مشکلاتی داشت که کارفرمایان را نسبت به دورکاری زنان بی رغبتی کرد. مثلاً می گویند کارفرما باید وسایل و لوازم مورد نیاز را از کارمند در منزل تهیه کند، در بعضی جاها این امکان وجود ندارد و کارفرما زیر بار دورکاری نمی رود.