پاسخگویی مدیران تامین اجتماعی به مردم از طریق شماره ۱۴۲۰مدیران برنامه ریزی، مالی و پشتیبانی: یکشنبه ۲۳ مرداد از ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۱:۰۰ مدیران فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات: دوشنبه ۲۴ مرداد از ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۵:۰۰، مدیران درمان: روز سه شنبه ۲۵ مرداد از ساعت ۹ الی ۱۱ و مدیران حوزه بیمه: چهارشنبه ۵ مرداد ماه از ساعت ۹ الی ۱۱ در مرکز تماس ۱۴۲۰ پاسخگوی مردم خواهند بود.