پاسپورت ایرانی در رتبه ۱۰۲ جهان قرار داردایران در فهرست شرکت مشاوره جهانی شهروندی و اقامت در رتبه ۱۰۲ جهان قرار دارد و با پاسپورت این کشور می توان بدون ویزا به ۴۳ کشور جهان سفر کرد. ایران در ارزیابی سال ۲۰۰۶ این شرکت در رتبه ۸۲ قرار گرفت. البته جایگاه ایران نسبت به سال ۲۰۲۱ چندین پله بهبود یافته است.