پایگاه های عفاف و حجاب در ایستگاه های مترو تهران برگزار می شودشرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه: به منظور تشویق و ترغیب بانوان به رعایت حجاب اسلامی در سطح شهر به ویژه در اماکن عمومی مانند مترو و همچنین ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در بین جوانان اقدام به “عشق” کرد. پایگاه «ایستگاه» بانوان در پنج ایستگاه منتخب مترو در تهران برگزار می شود.