پنتاگون: ۵۵ توپ هویتزر به اوکراین عرضه گرفتهویتزر (Howitzer‎) یکی اجتناب کرده اند ادوات توپخانه‌ای است کدام ممکن است برخی اجتناب کرده اند مشخصه‌های توپ جنگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خمپاره را همراه خود یکدیگر مخلوط کردن کرده‌ است.