پیامی کلیدی به مناسبت نرخ مرگ و میر صفر تاجرئیس جمهور: پس از گذشت بیش از دو سال از مواجهه کشور و ملت با ویروس معروف کرونا و ابعاد مختلف آن، امروز به برکت همراهی شما، مردم فهیم و زحمات دست اندرکاران حوزه سلامت در مدیریت کامل با کرون شهادت می دهیم. تعداد جان باختگان کرونا در کشور