پیرترین انسان جهان درگذشت (+عکس)همراه خود درگذشت “کانه تاناکا” ژاپنی، حالا عنوان پیرترین انسان روی پایین به “خواهر آندره” راهبه ۱۱۸ ساله فرانسوی رسیده است.