چه می شود اگر غم و اندوه ما هرگز تمام نشود؟


فروید غم و اندوه را فرآیندی می داند که منجر به جدایی سوگوار از مرده می شود. برای او عزاداری نوعی ختم است. اما پائولین باس، جامعه شناس که چهل سال روی درد کار کرده است، معتقد است که این تصور از درد گمراه کننده است، زیرا در بسیاری از موارد، درد هرگز پایان نمی یابد و تا سال ها باقی می ماند. کتاب جدید او افسانه خاتم تلاشی است برای تبیین این نظریه در شرایط دنیای امروز.